RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Handlowe ‘TOPAZ” Dorota Zygmunt z siedzibą w Wielichowie przy ulicy Grodziskiej 2a. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
– listownie, na adres siedziby administratora: ul. Grodziska 2a, 64-050 Wielichowo
– telefonicznie: (61) 44 21 137
– elektronicznie, e-mailem: bhtopaz@wp.pl

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Zygmunt . Można się z nim kontaktować listownie:
ul. Grodziska 2a, 64-050 Wielichowo lub e-mailem: bhtopaz@wp.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli:
– wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO,
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (m.in. do stworzenia oferty, wypełnienia zlecenia transportowego, zamówienia , upoważnienia do odbioru towaru ) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– realizowany jest ciążący na administratorze obowiązek prawny (m.in. na podstawie ustawy Prawo przewozowe, Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych lub archiwizacji) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BH „TOPAZ” (m.in. marketingu usług, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego; kontaktu, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem; prowadzenia windykacji należności; ewentualnego ustalenia dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia na terenie BH „TOPAZ” poprzez m.in. rejestrowanie wizerunku przez stosowany monitoring) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe są podwykonawcy – podmioty przetwarzające i inni odbiorcy, z którymi współpracujemy: świadczące usługi agencyjne, magazynowe, załadowcze oraz przewozu, agencji celnej, pocztowe, uprawnione do obsługi doręczeń, odbiorcy przesyłek, podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, podmioty świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także usługi brokerskie i ubezpieczeniowe, likwidatorzy szkód, podmioty, które wspierają BH „TOPAZ” w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zapewniające usługi płatnicze oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez BH ”TOPAZ”, uzależniony jest od celu,
dla którego dane są zbierane. W przypadku przetwarzania na podstawie:
– wyrażenia zgody – do momentu wycofania zgody,
– wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – przez okres trwania umowy,
a następnie przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia z niej wynikające, maksymalnie przez 20 lat od dnia zakończenia wykonania umowy,
– wypełnienia obowiązku prawnego – przez czas określony w tych przepisach,
– prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym:
⁃ marketingu usług oraz kontaktu – do momentu sprzeciwu względem ich przetwarzania,
⁃ prowadzenia windykacji należnych roszczeń; ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń,
⁃ zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia – przez okres maksymalnie 30 dni lub przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia bezpieczeństwa osób lub mienia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
⁃ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
⁃ prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
⁃ prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
⁃ prawo do cofnięcia wyrażonej zgody,
⁃ prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Przekazanie danych do Państwa trzeciego

Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w następujących sytuacjach:
– przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą,
a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przed umownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą,
– przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną,
– na podstawie zgody podmiotu danych,
– przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW administrowanych przez Biuro Handlowe „TOPAZ” Dorota Zygmunt zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Biuro Handlowe ‘TOPAZ” Dorota Zygmunt z siedzibą w Wielichowie przy ulicy Grodziskiej 2a , NIP: 995 002 51 66 dalej zwanym firmą.

Postanowienia ogólne

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych Klientów, partnerów biznesowych i pracowników. Dbamy, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami szczególnymi.
Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Opracowujemy polityki i procedury, organizujemy szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje naszych prawników w tym zakresie.
Odwiedzając strony internetowe administrowane przez firmę lub korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną mają Państwo kontrolę na przekazywanymi nam danymi osobowymi. Zbieranie i przetwarzanie informacji
o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe pozyskane od Państwa służą:
– wykonaniu zawartej umowy;
– wykonaniu ciążącego obowiązku prawnego m.in. z zakresu prawa podatkowego, rachunkowego, ubezpieczeń społecznych itp.;
– zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia na terenie firmy poprzez m.in. odnotowywanie danych w sytuacji wejścia na teren firmy jak również rejestrowanie wizerunku przez stosowany przez firmę monitoring;
– podjęciu kontaktu w celu przedstawienia informacji o aktualnej ofercie firmy;
– przesyłaniu informacji marketingowych na podstawie Pani/Pana zgody.
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że może zostać ona wycofana w każdym momencie, m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bhtopaz@wp.pl.

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Zapewniamy, aby dane osobowe były:
– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
– zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez firmę. W obowiązujących politykach, określamy, że nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Gdy firma przetwarza dane osobowe na podstawie:– zgody – okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
– uzasadnionego interesu administratora danych – okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu;
– obowiązujących przepisów prawa – okres przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
– konkretnych wymogów prawnych lub umownych – okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy trwa maksymalnie 20 lat.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Państwem komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Państwu prawa do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– sprostowania (poprawiania) swoich danych;
– usunięcia danych, tzw. prawo do zapomnienia;
– ograniczenia przetwarzania danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające/odbiorcy

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy te podmioty i zawieramy właściwe umowy powierzenia przetwarzania danych.

Upoważnienia

Zapewniamy, że każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa unijnego lub krajowego.

Pliki cookies

Korzystając z serwisów wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie przez Spółkę cookies, powinni je Państwo zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.
Korzystając z serwisów wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie przez Spółkę cookies, powinni je Państwo zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.
Cookies – ciasteczka zawierają dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu
się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.
Informujemy, że firma nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.

Inspektor Ochrony Danych

W firmie powołany został Inspektor Ochrony Danych – Dorota Zygmunt, adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Grodziska 2a, 64-050 Wielichowo, adres e-mail: bhtopaz@wp.pl, nr. telefonu: + 61 44 21 137.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez firmę niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.